Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

Cenník

 • Pred zostavením cenovej ponuky je potrebný predbežný prehľad zdrojového textu. Každý jeden preklad má inú úroveň obtiažnosti. Konečnú cenu prekladu určuje napr. odvetvie, odbor, typ a štruktúra textu ako aj termín vykonania práce.
 • Pošlite mi prosím dokument - alebo krátky výpis z dokumentu, ktorý sa má preložiť, a ja Vám zakrátko vyhotovím cenovú ponuku!
 • Odoslanie materiálu je možné e-mailom, alebo kliknutím sem a vyplnením Objednávkového formulára online.

Platný cenník

2024

arrow Všeobecné (neoverené) preklady [z maďarského jazyka do slovenského alebo opačne]

Tarify/(€/NS*), zľava** Cena / Normostrana
do 30 NS
30 - 74 NS
(-10%)
75 - 149 NS
(-20%)
150 - 299 NS
(-25%)
nad 300 NS
(-32%)
Termín
Bežný
(2-7 dní)
14,50 € 13,00 € 11,60 € 10,80 € 9,90 €
Zrýchlený
(do 48 hodín)
max. 14 NS
17,20 €
Súrny
(do 24 hodín)
max. 7 NS
21,40 €
Bleskový
(do 3 - 8 hodín)
max. 5 NS
23,20 €
Nad 300 normostrán mimoriadna, 32 %-ná zľava!
Všetky ceny sú vrátane DPH

 

Môže prísť vhod:
 • Uvedené tarify zahŕňanú úplné ceny prekladu, (neobsahujú žiadne príplatky alebo prirážky napr. pre grafické vyhotovenie, odbornosť textu...).
 • Kalkuláciu / cenovú ponuku Vám na požiadanie vyhotovím (a na Vami určený kontakt zašlem)
 • žiadne agentúrne poplatky/príplatky, (marža) a/alebo podobné ďalšie výdavky sa neúčtujú.
 • Platba: bankovým prevodom, dobierkou alebo v hotovosti (daňový doklad: vyúčtovanie prekladateľského úkonu).

arrow Úradné (certifikované) preklady [z maďarského jazyka do slovenského alebo opačne]

Cena za preklad normalizovaných štandardných slovenských dokladov: 17,00 €.
(rodný list, sobášny list, úmrtný list, výpis/odpis z registra trestov... atď.)

 

Tarify/(€/NS*), zľava Cena / Normostrana
do 30 NS
30 - 74 NS
(-10%)
75 - 149 NS
(-20%)
150 - 299 NS
(-25%)
nad 300 NS
(-32%)
Termín
Bežný
(2-7 dní)
19,92 € 17,93 € 15,94 € 14,94 € 13,50 €
Zrýchlený
(do 48 hodín)
max. 14 NS
~ + 25%
Súrny
(do 24 hodín)
max. 7 NS
~ + 50%
Bleskový
(do 3 - 8 hodín)
max. 5 NS
~ + 65%
Nad 300 normostrán mimoriadna, 32 %-ná zľava!
Všetky ceny sú vrátane DPH

 

Môže prísť vhod:
 • Pri vyúčtovaní ceny za úradný preklad sa vychádza zo skutočného rozsahu preloženého textu (normostrana*), nie podľa obvyklých (napr. A4) strán.
 • Minimálna cena úradného prekladu je 17,00 €. Ak sa jedná o kratší dokument s rozsahom menším ako 0,5 NS, počíta sa min. 1NS, čiže min. 17,00 €. Napríklad: ak ide o normalizovaný štandardný slovenský doklad, ktorý neobsahuje žiadny iný text (napr. apostille), tak jeho preklad stojí 17,00 €.
 • Ceny za preklady pre štátne orgány a inštitúcie sa riadia Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z.z.
 • Za každé ďalšie písomné vyhotovenie prekladateľského úkonu (nad 1) sa účtuje 2,66 €/exemplár.
 • Ak v súvislosti s vykonávaním činnosti vzniknú prekladateľovi ďalšie výdavky (najmä súdne poplatky, správne poplatky, cestovné výdavky a telekomunikačné výdavky, paušálne ustanovené náhrady, výdavky za kopírovacie a tlačiarenské služby, výdavky spojené s činnosťou konzultanta a výdavky za odborné podklady, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov), považujú sa tieto za hotové výdavky, ktoré sa uvedú vo vyúčtovaní. Vy ste o takýchto možných výdavkoch samozrejme včas informovaný.
 • Platba: bankovým prevodom, na dobierku alebo v hotovosti v súlade so zákonom o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (daňový doklad: vyúčtovanie prekladateľského úkonu).

arrow Redigovanie a lektorovanie

Cena sa určí dohodou v závislosti od náročnosti a rozsahu textu, ako aj termínu vyhotovenia.

valaszto02

Poznámky

 • Nie som platca DPH.
 • *) Jedna normostrana (NS) znamená písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.
 • Preklady bežne vyhotovujem vo formáte, v akom mi bol dodaný zadávateľom. Moje preklady kopírujú originály aj vzhľadom, teda - za účelom ľahšej orientácie - grafické usporiadanie prekladu zodpovedá originálu.
 • Pri vyúčtovaní sa vychádza z rozsahu cieľového (už preloženého) textu, nie z rozsahu zdrojového textu. Preto sa suma v cenovej ponuke môže málo líšiť od konečnej ceny (max. ±10%). Ak rozsah zdrojového textu presahuje rozsah cieľového textu o viac ako 8%, účtovaný rozsah je priemerom týchto dvoch hodnôt.
  Zľavy**
 • sú možné v prípade prekladov väčšieho rozsahu na základe vyššie uvedeného aktuálneho cenníka, resp. na základe dohody ad hoc.
 • zľavy uvedené v tabuľke nie je možné uplatniť na texty vyžadujúce náročný odborný preklad (napr. v prípade právnych textov alebo iných odborných textov).