Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

ikon hfÚradný preklad je ten, pri ktorom zhodu s originálom textu osvedčuje na to oprávnený úradný prekladateľ prekladateľskou doložkou; preklad neoddelitelne zviaže s originálom a opatrí ho okrúhlou úradnou pečiatkou. Na Slovensku upravuje podmienky výkonu prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti prekladateľov zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.
Úradný preklad (v hovorovej reči často: „súdny preklad“, „overený preklad“, „preklad s pečiatkou“) je potrebný vtedy, ak to za účelom riešenia úradných záležitostí vyžadujú tuzemské alebo zahraničné štátne inštitúcie (napr. pri vybavovaní dokladov potrebných pre uzavretie manželstva, pre vzdelávacie inštitúcie v prípade štúdia v zahraničí, potvrdenia podávané na daňový úrad, colné doklady, vysvedčenia, rodné listy, výpisy/odpisy z registra trestov pre rôzne úrady, resp. pre zamestnávateľov).

Užitočné informácie:

 • Pri úradnom preklade je potrebné v zmysle príslušných ustanovení originál (prekladaný doklad) a preklad zviazať šnúrou, a opatriť okrúhlou úradnou pečiatkou prekladateľa. K poslednej strane prekladu sa pripojí prekladateľská doložka opatrená podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou prekladateľa.
 • S prekladom je potrebné zviazať originál dokladu, alebo jeho fotokópiu. Preto, ak ide o dokument, ktorého originál si chcete ponechať (napr. živnostenský list, maturitné vysvedčenie, VŠ diplom...), odporúča sa dať si vyhotoviť notárom overenú kópiu, a tú k prekladu pripojiť. Je veľmi dôležité, aby v zahraničí rozumeli každému textu na doklade, teda aj textu notárskeho overenia, preto odporúčam dať si vyhotoviť overenú kópiu ešte pred odovzdaním dokumentov prekladateľovi. V takom prípade bude notárska overovacia doložka automaticky preložená.
 • V prípade dokladov s časovo obmedzenou platnosťou doporučujem k prekladu priložiť originál (také sú napr. výpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o odbornej praxi...). Vyhotovenie overených kópií pri takýchto dokladoch nie je účelné.
 • Pokiaľ z daného prekladu potrebujete viac vyhotovení (napr. 4 krát ten istý sobášny list), tak na preklad je potrebné odovzdať 4 exempláre (originál, overené kópie alebo neoverené kópie). V takom prípade stojí vyhotovenie každého ďalšieho exempláru 2,66 €.
valaszto02

Možné dokumenty na preklad

pre občanov (fyzické osoby)

 • rodné listy, sobášne listy
 • výpisy/odpisy z registra trestov
 • vysvedčenia, osvedčenia, diplomy, výučné listy
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • potvrdenia o trvalom pobyte
 • potvrdenia o štátnom občianstve
 • osvedčenia pre opatrovateľov
 • pracovné zmluvy, potvrdenia o praxi
 • živnostenské listy
 • životopisy
 • potvrdenia o návšteve školy, výpisy skúšok, indexy
 • občianske preukazy, cestovné pasy, vodičské preukazy
 • doklady k motorovým vozidlám: osvedčenia o technickej spôsobilosti, osvedčenia o evidencii vozidla, kúpnopredajné zmluvy, osvedčenia o zhode, potvrdenia o odhlásení
 • účtovné doklady: daňové priznania, potvrdenia o príjme, mzdové listy
 • potvrdenia zo sociálnej, zdravotnej, dôchodkovej poisťovne
 • práceneschopnosť, ročné zúčtovanie ZP
 • súdne rozhodnutia, potvrdenia
 • notárske zápisnice
 • čestné vyhlásenia
 • listy vlastníctva a iné


pre firmy (právnické osoby)

 • rôzne druhy zmlúv: kúpnopredajné zmluvy, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, zmluvy o dielo, spoločenské zmluvy, autorské zmluvy...
 • stanovy, zriaďovacie listiny, zápisnice z valných zhromaždení...
 • notárske rozhodnutia, zápisnice
 • súdne rozhodnutia, potvrdenia (žaloba, odvolanie, konkurz, platobný rozkaz)
 • výpisy zo živnostenského registra, z obchodného registra
 • daňové a účtovné výkazy a doklady (ročné účtovné závierky, súvahy, výkazy ziskov a strát, daňové priznania)
 • výročné správy
 • smernice, normy
 • znalecké posudky, správy audítorov
 • plnomocenstvá
 • a iné


pre štátne inštitúcie

 • listiny, dokumenty pre súdy, prokuratúru, políciu a pre ostatné orgány verejnej moci
 • dokumenty pre samosprávy
 • a iné