Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

Často kladené otázky

arrow Ako vyzerá úradný preklad?

Úradný (overený) preklad sa skladá z titulnej strany, originálu (resp. overenej kópie) preloženého dokladu, zo samotného prekladu a z prekladateľskej doložky. Jednotlivé strany sú očíslované a zviazané šnúrou. Voľné konce šnúry sú fixované samolepiacou nálepkou, ktorá sa opatrí okrúhlou úradnou pečiatkou prekladateľa.

arrow Prečo je potrebné pri úradnom preklade zviazať originál s prekladom?

Neoddeliteľné zviazanie prekladaného dokladu a prekladu je jednoznačným znakom toho, že preklad bol vyhotovený z priloženého dokumentu, a tým môžeme zabrániť, aby sa preklad použil ako preklad iného dokumentu.

arrow Ako môžem objednať preklad?

Preklad môžete objednať telefonicky, osobne, elektronickou cestou (e-mail), alebo vyplnením objednávkového formulára na webovej stránke (odkaz "Vyžiadanie ponuky" ).
Objednávky prvými dvomi spôsobmi prijímam od pondelka do nedele medzi 8.00 - 20.00 hodinou.

arrow Za aký čas mi viete preklad vyhotoviť?

Preklady vyhotovujem zväčša do 24-72 hodín (samozrejme v závislosti od rozsahu zdrojového textu a aktuálnej vyťaženosti).
Na základe dohody je možnosť vyhotovenia prekladu aj do 1 hodiny. V takom prípade rátajte s prirážkou za neodkladnosť.
Moja denná kapacita je spravidla cca 5 - 7 normostrán.

arrow Koľko ma bude stáť preklad?

Približnú cenu za preklad Vám vopred oznámim. Pri určení konečnej účtovanej ceny vychádzam z Cenníka uverejneného na webstránke.
Mojim stálym klientom poskytujem vernostné a množstevné zľavy.

arrow Kto rozhoduje o tom, koľko to bude stáť, a ako sa určujú ceny?

Výšku honoráru za úradné preklady predpisuje vyhláška č. 491/2004 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Ceny iných všeobecných prekladov nie sú tak viazané, ale závisia od viacerých faktorov (rozsah, obtiažnosť, odbornosť prekladaného textu,...). Pri textoch s väčším rozsahom sa môžu poskytnúť zľavy. Pre podrobnosti kliknite na ponuku Cenník.

arrow Na preklad som odovzdal jednu stranu. Ako z nej vznikli tri strany?

Pri vyúčtovaní úradného prekladu sa neúčtuje cena za každú fyzickú stranu úradného prekladu, ale účtuje sa skutočný rozsah preloženého textu (meraný v normostranách). Jedna normostrana (NS) predstavuje 1800 znakov vrátane medzier (tradičná autorská vydavateľská strana: 30 riadkov / 60 úderov).
Účtuje sa podľa rozsahu konečného (už preloženého) textu, nie podľa rozsahu pôvodného (zdrojového) textu.

arrow Môžete mi vyhotoviť z prekladu toho istého dokumentu aj viac exemplárov?

Áno. Z originálu alebo notárom overenej kópie originálu mi predložte toľko exemplárov, koľko vyhotovení úradného prekladu potrebujete (za vyhotovenie každého ďalšieho exemplára sa účtuje 2,66 EUR / exemplár).

arrow Akým spôsobom môžem za preklad zaplatiť?

Cenu za preklad môžete zaplatiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo dobierkou.

arrow K úradnému prekladu musím predložiť originál dokladu, alebo stačí aj fotokópia?

Veľmi dobrá a dôležitá otázka! Počítajte s tým, že predložený doklad s jeho prekladom neoddeliteľne zviažem. V prípade že ide o doklad, ktorého originál si chcete - alebo potrebujete - nechať (napr. vysvedčenie, živnostenský list), dajte si z neho vyhotoviť notárom overenú kópiu.
Pri dokladoch s obmedzenou platnosťou (napr. potvrdenie o návšteve školy, výpis/odpis z registra trestov...) sa odporúča k prekladu pripojiť originál.
Ak to príslušný úrad prijme, k prekladu sa môže pripojiť aj overená kópia.

arrow Ako Vám môžem doručiť dokumenty na preklad, resp. ako sa preklad dostane ku mne späť?

 • osobne
  • v Leviciach na ul. P.O. Hviezdoslava č. 23 (prosím, ohláste sa vopred)
  • na Vašom pracovisku
  • na inom dohodnutom mieste
 • elektronickou cestou (e-mail, online)
  • obchodné a iné preklady: je možnosť celú objednávku realizovať elektronickou cestou
  • úradné preklady: proces sa môže značne urýchliť, ak mi dokument(-y) zašlete elektronicky (odkaz "Vyžiadanie ponuky" ), a následne mi originály odovzdáte osobne alebo odošlete poštou
 • poštovou zásielkou
  • dokumenty podľa možnosti posielajte ako prioritnú zásielku (1. triedou), tak mi ich doručia už v ďalší pracovný deň. V zásielke každopádne uveďte svoje meno, poštovú adresu, telefonický a elektronický kontakt.
  • v deň doručenia začnem na preklade pracovať, v dohodnutom termíne ho vyhotovím a ako zásielku 1. triedy Vám odošlem na dobierku
  • preklady posielam v rámci územia celého Slovenska, aj do zahraničia

arrow Čo sa stane, ak po nejakom čase opäť budem potrebovať ten istý preklad?

Nestane sa žiadne nešťastie. Všetky preklady archivujem. Cena opätovného overenia už vyhotoveného - archivovaného - prekladu je 5,00-19,92 EUR/normostrana - v závislosti od počtu vykonaných opráv a zmien.