Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

Všeobecné

 • matričné dokumenty (rodný list, sobášny list, sobášny list zaniknutého manželstva, úmrtný list, výpis z registra trestov…)
 • študijné doklady, učebné/študijné plány, diplomy
 • novinové články a inzeráty, reklamy
 • osobné korešpondencie
 • jedálne lístky a informácie o stravovaní…

Právo a verejná správa

 • rôzne zmluvy (obchodné, kúpnopredajné, zamestnanecké, nájomné, zmluvy o zastúpení, lízingové,...)
 • súdne nariadenia, protokoly, zápisnice, predpisy, vyhlášky…
 • úradné vestníky
 • žiadosti o spoluprácu
 • notárske dokumenty a listiny
 • splnomocnenia
 • rozhodnutia, povolenia
 • vyhlásenia, trestné a iné oznámenia…

Technické

 • návody na použitie, manuály, príručky pre údržbu
 • osvedčenia o evidencii vozidla, technické preukazy
 • technické a bezpečnostné listy
 • technické analýzy

Obchod/Marketing/Cestovný ruch

 • webové stránky
 • katalógy, prospekty, letáky a iné reklamné materiály
 • firemné dokumenty
 • obchodná korešpondencia
 • investície, prieskum trhu
 • objednávky, predajné ponuky, poverenia
 • dodacie listy…

Medicína, farmácia a kozmetika

 • informačné príručky
 • popis a dokumentácia zdravotníckych zariadení
 • výskumné správy, hlásenia
 • lekárske správy
 • prospekty…

Poľnohospodárstvo

 • ochrana rastlín
 • informačné buletíny
 • produktové katalógy
 • prospekty…