Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov

Článok I.

Základné princípy

securityBezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás kľúčová v každej situácii. Preto sme sa pri zavádzaní a používaní nášho informačného systému a našej bezpečnostnej politiky ochrany osobných údajov riadili najmä nasledovnými princípmi:

 • Osobné údaje našich zadávateľov možno spracúvať len zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a vo vzťahu k Dotknutým osobám takým spôsobom, aby nedošlo k porušeniu ich základných práv v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 122/2013 Z. z.“), Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako “Zákon č. 18/2018 Z. z.“), Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/ES o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/es (ďalej aj ako “Nariadenie GDPR“) a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [§ 6 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. a) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje našich zadávateľov sa môžu získavať len na konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie osobných údajov je možné vykonať len na účely archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, ktorými je Slovenská republika viazaná a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutých osoby podľa týchto predpisov. [§ 7 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. b) Nariadenia GDPR]
 • Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. [§ 8 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. c) Nariadenia GDPR]
 • Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili. [§ 9 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. d) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa týchto predpisov. [§ 10 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. e) Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov. [§ 11 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 1. písm. f) Nariadenia GDPR]
 • Naša spoločnosť si je vedomá svojej zodpovednosti za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami a za dodržiavanie povinnosti tento súlad vedieť na požiadanie príslušných správnych orgánov preukázať. [§ 12 Zákona č. 18/2018 Z. z. a Článok 5. bod 2.  Nariadenia GDPR]
 • Pri spracúvaní osobných údajov našich zadávateľov musia byť bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo bydlisko rešpektované ich základné práva a slobody, najmä ich právo na ochranu osobných údajov. [Recitál č. 1 Nariadenia GDPR]
 • Právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. [Recitál č. 4 Nariadenia GDPR]
 • Každé spracúvanie osobných údajov by malo byť zákonné a spravodlivé. Pre fyzické osoby by malo byť transparentné, že sa získavajú, používajú, konzultujú alebo inak spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, ako aj to, v akom rozsahu sa tieto osobné údaje spracúvajú alebo budú spracúvať. [Recitál č. 22 Nariadenia GDPR]
 • Osobné údaje sa majú spracúvať tak, aby sa zabezpečila primeraná bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu k osobným údajom a zariadeniu používanému na spracúvanie, alebo neoprávnenému využitiu týchto údajov a zariadení. [Recitál č. 39 Nariadenia GDPR]
 • Aby bolo spracúvanie zákonné, osobné údaje by sa mali spracúvať na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom legitímnom základe, ktorý je stanovený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie. [Recitál č. 40 Nariadenia GDPR]
 • Spracúvanie osobných údajov by sa malo rovnako považovať za zákonné, ak je potrebné na účely ochrany záujmu, ktorý je zásadný pre život dotknutej alebo inej fyzickej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe životne dôležitom záujme inej fyzickej osoby by sa malo uskutočniť v zásade len vtedy, keď sa takéto spracúvanie zjavne nemôže zakladať na inom právnom základe. [Recitál č. 46 Nariadenia GDPR]
 • Spracúvanie osobných údajov na iné účely ako na účely, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané, by malo byť umožnené len vtedy, ak je toto spracúvanie zlučiteľné s účelmi, na ktoré boli osobné údaje pôvodne získané. V takom prípade sa nevyžaduje žiadny iný samostatný právny základ, než je právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov. [Recitál č. 50 Nariadenia GDPR]
 • Ak dotknutá osoba udelila súhlas alebo sa spracúvanie zakladá na práve Únie alebo práve členského štátu, ktoré predstavuje potrebné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti, najmä na ochranu dôležitých verejných záujmov, mal by mať prevádzkovateľ možnosť osobné údaje ďalej spracúvať bez ohľadu na zlučiteľnosť účelov. [Recitál č. 51 Nariadenia GDPR]
 • Spracúvanie fotografií by sa nemalo systematicky považovať za spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, pretože vymedzenie pojmu biometrické údaje sa na ne bude vzťahovať len v prípadoch, keď sa spracúvajú osobitnými technickými prostriedkami, ktoré umožňujú alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby. [Recitál č. 51 Nariadenia GDPR]
 • Zásada transparentnosti si vyžaduje, aby všetky informácie určené verejnosti alebo dotknutej osobe boli stručné, ľahko prístupné a ľahko pochopiteľné, formulované jasne a jednoducho, a navyše ak je to vhodné, ľahko zrakovo vnímateľné. Takéto informácie by sa mohli poskytnúť v elektronickej podobe, napríklad pri oslovení verejnosti prostredníctvom webového sídla. [Recitál č. 58 Nariadenia GDPR]
 • Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Prevádzkovateľ by mal dotknutej osobe poskytnúť všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zaručenie spravodlivého a transparentného spracúvania, pričom sa zohľadnia konkrétne okolnosti a kontext, v ktorom sa osobné údaje spracúvajú. Dotknutá osoba by okrem toho mala byť informovaná o existencii profilovania a následkoch takéhoto profilovania. [Recitál č. 60 Nariadenia GDPR]
 • Nie je však potrebné povinnosť poskytovať informácie súvisiace so spracovaním dotknutej osobe, ak takéto informácie už má, ak zaznamenanie alebo poskytnutie osobných údajov je výslovne stanovené zákonom, alebo ak sa poskytnutie informácií dotknutej osobe ukáže ako nemožné alebo by si vyžiadalo vynaloženie neprimeraného úsilia. [Recitál č. 62 Nariadenia GDPR]
 • Prevádzkovateľ by mal použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a online identifikátormi. [Recitál č. 64 Nariadenia GDPR]
 • Dotknutá osoba by mala mať právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a „právo na zabudnutie“, ak uchovávanie takýchto údajov porušuje právne predpisy Slovenskej republiky a/alebo právne predpisy Európskej únie vzťahujúce sa na prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať, ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané, ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo ak spracúvanie jej osobných údajov nie je v súlade s týmto nariadením z iných dôvodov. Ďalšie uchovávanie osobných údajov by však malo byť zákonné v prípadoch, keď je potrebné na uplatnenie slobody prejavu a práva na informácie, na plnenie zákonnej povinnosti, na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na  účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. [Recitál č. 65 Nariadenia GDPR]
 • Pravdepodobnosť a závažnosť rizika pre práva a slobody dotknutých osôb by sa mala stanoviť v závislosti od povahy, rozsahu, kontextu a účelov spracúvania. Riziko by sa malo posudzovať na základe objektívneho posúdenia, ktorým sa určí, či spracovateľské operácie obsahujú riziko alebo vysoké riziko. [Recitál č. 76 Nariadenia GDPR]

Pravidelne vykonávame a prehodnocujeme odhad rizík a ich efektívne riadenie vzhľadom na ochranu osobných údajov všetkých našich zadávateľov a užívateľov našich webových stránok.

Článok II.

Definície pojmov

V texte týchto zásad ochrany súkromia a ochrany spracúvania osobných údajov sa používa viacero odborných termínov. Z hľadiska Vašej informovanosti ako aj z hľadiska spätnej odkontrolovateľnosti týchto zásad tieto zásady priamo operujú s termínmi používanými slovenskými a európskymi právnymi predpismi, aby ste si kedykoľvek mohli skontrolovať ako je zadefinovaná ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov v týchto zásadách. Nižšie uvádzame zoznam definícií najdôležitejších odborných termínov a pojmov, ktoré sa v týchto zásadách používajú.

 • Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len  „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Dotknutou osobou ste v prípade využívania našich služieb, resp. užívania našich webových stránok práve Vy, pretože sa jedná o Vaše údaje, ktoré za účelom poskytovania a/alebo sprostredkovania dohodnutých služieb od Vás zbierame.
 • Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad  získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami; 
 • Obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti; 
 • Informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe; 
 • Prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; 
 • Sprostredkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa; 
 • Príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

Článok III.

Rozsah a účel spracovávaných osobných údajov

Rozsah Vašich osobných údajov, ktoré zbierame a spracovávame, zodpovedá miere, v akej využívate naše služby. Nižšie uvádzame základné kategórie užívateľov našich služieb a rozsahy ich osobných údajov, ktoré sú u nich spracovávané.

Neregistrovaný návštevník/užívateľ našich webových stránok

Aj keď nie ste registrovaní užívateľ našich webových stránok, môžeme zhromažďovať určité informácie o Vašej návšteve automaticky, pomocou súborov Cookies (o nich viac nižšie), webových majákov a logov webových serverov. Informácie, ktoré môžeme takto zhromažďovať, zahŕňajú IP adresu, jedinečný identifikátor Vášho zariadenia, prostredníctvom ktorého si prehliadate naše stránky, charakteristiku Vášho prehliadača, charakteristiku Vášho zariadenia, operačný systém, predvoľby jazyka, odkazujúce adresy URL, informácie o úkonoch vykonaných na našich webových stránkach, dátumy a časy Vašich návštev na našich webových stránkach a iné štatistiky ich používania.

Keď návštevníci našich webových stránok prechádzajú jednotlivými sekciami, zhromažďujú sa o nich ukladajú záznamy o ich akciách. Určité dátové prvky, ktoré sú o nich automaticky zhromaždené, ako napríklad informácie o ich prehliadačoch, sú potom spájané s inými informáciami, ktoré sú o nich získané.

Súbory Cookies

Aby sme zaistili Vašu najlepšiu možnú užívateľskú skúsenosť, stabilitu a rýchlosť našich webových stránok ako aj bezpečnosť Vašich užívateľských účtov a zoptimalizovali naše služby pre Vás, používame na našich webových stránkach súbory Cookies.

Súbory Cookies sú drobnými súbormi uloženými na Vašom prehliadajúcom zariadení (počítač, mobil, tablet, a pod.), ktoré umožňujú fungovanie našich webových stránok. Súbory Cookies umožňujú rozpoznať Vaše zariadenie, zabezpečiť Váš prístup na naše stránky. Súbory Cookies môžu byť použité na rôzne účely. Môžu Vás rozpoznať pri návšteve nášho webu, zapamätať si vaše nastavenia a poskytovať vám prispôsobené prostredie podľa Vašich nastavení. Súbory Cookies tiež zvyšujú bezpečnosť a rýchlosť vášho používania našich stránok. Akýkoľvek prehliadač, na ktorom sa načítajú tieto stránky, stiahne naše súbory Cookies. Súbory Cookies, ktoré používame, možno rozdeliť na trvalé a jednorazové.

Trvalé súbory Cookies nám umožňujú Vás rozpoznať ako existujúceho užívateľa, takže je pre Vás jednoduchšie vrátiť sa na naše webové stránky a využívať služby a funkcie našich webových stránok bez opätovného prihlásenia sa. Keď sa prihlásite, trvalé súbory Cookies zostanú vo Vašom prehliadači a v prípade, že sa opätovne vrátite na náš web, budú znovu načítané.

Jednorazové súbory Cookies sa ukladajú len po dobu trvania individuálnej komunikácie s našimi webovými stránkami ako napr. jedna návšteva nášho webu alebo jedno spustenie prehliadača.

Súbory Cookies nám zároveň pomáhajú zistiť, ako fungujú naše webové stránky v rôznych lokalitách a pochopiť nám, akým spôsobom máme ďalej vylepšovať naše služby a funkcie alebo Váš prístup na naše stránky z iných webov a z rôznych aplikácií a zariadení.

Používanie súborov Cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory Cookies automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory Cookies je možné pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov Cookies.

Obmedzenie používania Cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité na optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie Cookies vo webovom prehliadači a umožniť zariadeniu prijatie Cookies.

Pod textom sa uvádza niekoľko odkazov, ktoré vám môžu pomôcť pri konfigurácii „Cookies“ v najčastejšie používaných prehliadačoch:

 1. Google Chrome
 2. Mozilla Firefox
 3. Internet Explorer
 4. Safari

Užívateľ, ktorý vyplní objednávkový, resp. kontaktný formulár na webovej stránke

V prípade, že sa rozhodnete využiť službu elektronickej objednávky, alebo vyplníte kontaktný formulár, pri samotnom vypĺňaní budú od Vás vypýtané nasledovné osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa)

 • meno
 • priezvisko
 • adresa pobytu v rozsahu: obec/mesto, ulica, č. domu
 • telefónne číslo
 • kontaktná emailová adresa

V prípade podnikateľa (spoločnosti)

 • obchodný názov spoločnosti
 • meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • sídlo spoločnosti v rozsahu: obec / mesto, ulica, č. domu
 • IČO
 • DIČ
 • telefónne číslo
 • kontaktná emailová adresa

Vyššie uvedené osobné údaje budú zbierané a spracovávané na nasledujúce účely:

 1. Aby sme pre Vás zabezpečovali poskytovanie služieb, ktoré očakávate, v tej najvyššej kvalite.
 2. Aby sme adresne odpovedali na Vaše otázky alebo požiadavky v prípade, že nás budete kontaktovať.
 3. S Vaším ďalším súhlasom môžu by použité ako Vaše kontaktné údaje za účelom poskytovania priameho marketingu. T. j. aby sme Vás tým najvhodnejším spôsobom (emailovými správami, cez sociálne siete, telefonicky, SMS správami, písomne alebo inými vhodnými komunikačnými prostriedkami) informovali o našich službách, produktoch a akciách alebo zmenách, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 4. Aby ste nám pomohli vytvárať, vydávať a zlepšovať obsah našich webových stránok a služby, ktoré budú pre Vás čo najužitočnejšie a najrelevantnejšie.
 5. Aby sme ďalej rozvíjali a zlepšovali naše webové stránky a systémy s cieľom Vám lepšie slúžiť. To sa bude vzťahovať najmä na nové IT systémy a procesy. Vaše informácie môžu byť v takom prípade použité pri testovaní nových IT technológií a procesov, pri ktorých nie je možné alebo vhodné používať modelové dáta.
 6. Za účelom prešetrenia akýchkoľvek sťažností a/alebo bezpečnostných incidentov,
 7. Za účelom dodržiavania povinnosti poskytovať súčinnosť súdom, správnym, orgánom činným v trestnom konaní a akýmkoľvek iným orgánom, vo vzťahu ku ktorým sme tak povinní učiniť v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a/alebo právnych predpisov Európskej únie a iných právnych povinností.

Článok IV.

Doba spracovávaných osobných údajov

Doba, po ktorú budeme Vaše osobné údaje spracovávať a uchovávať bude priamo závisieť od rozsahu našich služieb, ktoré budete využívať. V zásade však možno povedať, že Vaše osobné údaje budeme v nevyhnutnom rozsahu uchovávať najmenej po dobu, kým budete preukázateľne prejavovať záujem o naše služby (používanie našich webových stránok, pretrvávanie občianskoprávnych, obchodnoprávnych alebo pracovnoprávnych vzťahov s našou spoločnosťou) a kým neuplynú všetky zákonné správne, občianskoprávne, obchodnoprávne alebo pracovnoprávne lehoty (napr. premlčanie nárokov) vyplývajúce z úkonov, ktoré ste vo vzťahu k našej spoločnosti vykonali alebo ktoré vykonala naša spoločnosť vo vzťahu k Vám.

Článok V.

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov príjemcom a tretím osobám

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani si ich nevymieňame na marketingové účely s tretími stranami.

Článok VI.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje spracovávame, máte vo vzťahu k našej spoločnosti, ako prevádzkovateľovi informačného systému, prostredníctvom ktorého sa spracovávajú, nasledovné oprávnenia:

1. Právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracovávame Vaše osobné údaje, právo na prístup k týmto údajom a právo na informácie o:

 • účele/och ich spracúvania,
 • kategóriách dotknutých osobných údajov,
 • kritériá na určenie, doby, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané,
 • Vašom práve požadovať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • zdroji, od ktorého sme získali Vaše osobné údaj,

2. Právo žiadať nás o opravu Vašich nesprávnych osobných a o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

3. Právo žiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, v súlade ustanovením Článku 17. Nariadenia GDPR.

4. Právo žiadať nás o obmedzenie spracovania osobných údajov podľa Článku 8. Nariadenia GDPR.

5. Právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Článok VII.

Znenie súhlasu dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba týmto v zmysle Článku 4. bod 11. a Článku 6., bod 1. písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ako aj v zmysle § 5 písmeno a) a § 13 ods. 1. písmeno a) Zákona slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 18/2018 Z. z.“) a v zmysle § 4 ods. 3. písmeno d) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon č. 122/2013 Z. z.“) vyhlasuje, že:

 • slobodne,
 • vážne,
 • určite,
 • zrozumiteľne,
 • oboznámiac sa so Zásadami ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov vypracovaných Prevádzkovateľom,
 • uvedomujúc si všetky právne následky svojho konania,

udeľuje súhlas

fyzickej osobe Mgr. Alexander Göbő G-Kreativ, so sídlom: Ul. P.O.Hviezdoslava 615/23 93401 Levice, IČO: 40312542, Číslo živn. registra: 402-14955, okresný úrad Levice,

so spracovávaním jej osobných údajov

poskytnutých prostredníctvom:

 • dotazníkov, ktoré boli a za účelom ďalších aktualizácií môžu byť naďalej Dotknutej osobe odovzdávané pri jej návšteve Prevádzkovateľa, alebo odoslané elektronicky na emailovú adresu dotknutej osoby, prípadne poštou na jej poštovú adresu,
 • informácií, ktoré Dotknutá osoba poskytla alebo ďalej poskytne Prevádzkovateľovi telefonicky, respektíve prostredníctvom SMS správ,
 • informácií, ktoré Dotknutá poskytla alebo poskytne Prevádzkovateľovi elektronicky, a to najmä, ale nie výlučne emailom, prostredníctvom online chatu/ov a iných nástrojov na elektronické konferenčné hovory a/alebo video-hovory (Skype a pod.) a obdobných foriem elektronickej komunikácie,
 • interakcií Dotknutej osoby s Prevádzkovateľom cez nástroje sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Linked-in, Whatsapp, a pod.),
 • akýchkoľvek dokumentov, ktoré Dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi, a to najmä, ale nie výlučne osobných dokladov, dokladov o dosiahnutom vzdelaní a certifikátov a potvrdení preukazujúcich jej kvalifikáciu alebo predchádzajúce pracovné skúsenosti, a pod.

v rozsahu podľa Článku III. a za primeranými účelmi podľa Článku III.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že popri jej výslovnom súhlase je, respektíve môže byť právnym dôvodom spracovávania jej osobných údajov aj to, že:

 1. Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Prevádzkovateľom, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe jej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa;
 3. Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 4. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
 5. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba udeľuje svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov na dobu, ktorá je určiteľná na základe kritérií uvedených v Článku IV. Zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Popri odvolaní jej súhlasu má dotknutá osoba aj všetky ostatné oprávnenia uvedené v Článku VI. Zásad ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov.

podpis
podpis dotknutej osoby